Buwan ng Wikang Pambansa 2022Alinsunod sa itinakda,ng Proklamasyon Bilang (B1g.) l0al, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing 1-31 ng Agosto, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).  

Layunin ng Buwan ng Wika 2022 ang sumusunod: 

a. Ganap na maipatupad arrg Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1O41; 

b. Maiangat ang kamalayan ng mga mamamaydng Prlipino ukol sa wika at kasaysayan nito; 

c. Mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pamp6mahaladn at pampribado na makiisA sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; 

d. Maganyak ang mga m6mamayeng Pitpino na pahalagahan ang mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at 

e. Maipakilala sa mga m6mamaydng Pilipino ang KWF bilang ahensiya ng pS,rnahala6n na nangangalaga sa mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.

 Pormal na inilulunsad ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng Kawanihan ng Linangan ng Pagkatuto-Sangay ng Pagtuturo at Pagkatuto ng programang FILIPINO E-TAGUYOD: Pambansang Programa pera sa Flllpino sa Edukaeyon. Isa itong maka-Pilipino at maka-Filipinong programa na magpapalakas at magtataguyod sa Filipino sa Edukasyon. Tuon nito ang pagbuo, pagpapatupad, pagsubaybay at ebalwasyon ng mga proyekto at gawaing pagpapaunlad ng mga kaalaman at kasanayan sa Filipino sa paglinang pam-Pilipino ngunit hindi limitado sa: 

a. pagtuturo at pagkatuto ng Filipino; 

b. pagtuturo at pagkatuto sa ibang asignatura gamit ang Filipino; 

c. pananaliksik; 

d. pagsasalin; at 

e. iba pang kaugnay sa paggamit ng Filipino sa larang ng edukasyon


DISCLAIMER: THESE INFORMATION WAS REPOSTED BY THIS SITE FOR DISSEMINATION PURPOSES ONLY. ORIGINAL COPY WAS NOT CLAIMED AND CREDIT TO LEGAL AUTHORS IS RECOGNIZED.

SOURCE: DEPED PHILIPPINES

DOWNLOAD MEMO

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.