BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2021MEMORANDUM PANGKAGAWARAN 

046 , S. 2021 

Blg

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2021 

Sa mga

Direktor ng Kawanihan

Direktor ng mga Rehiyon

Tagapamanihala ng mga Paaralan

Pinuno ng mga Pampubliko at Pribadong Paaralan 

1. Alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto 1-31, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

2. Para sa sabayang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan, ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 21-17 na nagtatakda ng temang, Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng 

Pilipino, na naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika

3

Layunin ng Buwan ng Wika 2021 ay ang mga sumusunod

a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg

1041; b. Maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa 

wika at kasaysayan nito; Mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; Maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Filipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa 

mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at e. Maipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang KWF bilang 

ahensiya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Filipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito

d

4

Hinati sa apat na lingguhang tema ang isang buwang pagdiriwang

Petsa 

Tema Agosto 2-6, 2021 Wikang Katutubo: Tanghalan ng Yaman at 

Kalinangang Katutubo Agosto 9-13, 2021 Wikang Katutubo: Wika ng Lahi, Wika ng 

mga Bayani Agosto 16-20, 2021 Wikang Filipino: Bigkis ng Magkakalayong 

Pulo Agosto 2331, 2021 Mga Wikang Katutubo sa Pagbubuo ng 

Pambansang Panitikan 

5. Kalakip nito ang mungkahing mga gawain angkla sa lingguhang tema ng isang buwang pagdiriwang

6. Mungkahi ang mga gawain sa paaralang nagsimula na ng Taong Panuruan at gagawin ito nang birtuwal. Samantala, hindi ito sapilitan sa mga paaralang nasa bakasyon pa

7. Para sa iba pang detalye at impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) sa email komisyonsawika@gmail.com o selfon bilang 0928-844-1349 at Kawanihan ng Linangan sa Pagkatuto sa email bld.od@deped.gov.ph o telepono bilang (02) 8637-4347

8. ito

Hinihiling ang maaga at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum n

2-6 Agosto 

Wikang Katutubo: Pagdalo ng mga guro sa webinar ng KWF hinggil sa 

Tanghalan ng Yaman at Wikang Katutubo: Tanghalan ng Yaman at Kalinangang Katutubo Kalinangang Katutubo 

Pagdaraos ng mga online forum at talakayan hinggil sa mga mahalagang personalidad sa larangan ng lingguwistika, panitikan, at kultura ng katutubong wika

9-13 Agosto Wikang Katutubo: Wika ng Lahi, Wika ng mga Bayani 

Online forum ukol sa mga wikang katutubo

Pagsulat ng mga tula na may kinalaman sa Wikang Katutubo. (online

Timpalak sa muling pagsalaysay ng mga kuwentong-bayan gamit ang wikang katutubo. (online

16-20 Agosto 

Wikang Filipino: Bigkis ng Magkakalayong Pulo 

Pagsulat ng sanaysay gamit ang wikang katutubo hinggil sa karanasan sa komunidad na sumasalamin sa pagkakaisa o pagbibigkis ng mga 

mamamayan

Pananaliksik sa kasaysayan at kasalukuyang estado ng isang katutubong 

wika

2331 Agosto Mga Wikang Katutubo 

sa Pagbubuo ng Pambansang Panitikan 

Paggawa ng maikling komentaryo/blog/vlog na tumatalakay sa kahalagahan ng mga katutubong wika sa pagbubuo ng pambansang panitikan. Paglikha ng awit gámit ang wikang katutubo na nagpapakita at nagtataguyod 

ng panitikang Filipino

Paglalagom ng mga naging gawain sa Buwan ng WikaSOURCE: DEPED PHILS.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.