WEBINAR SA ORTOGRAPIYANG PAMBANSA AT MASINOP NA PAGSULAT PARA SA MGA EDITOR SA FILIPINO ( DM No. 023 s. 2021)


 
Sa mga: Direktor ng Kawanihan
Direktor ng mga Rehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Pinuno ng mga Pampublikong Paaralan


1. Itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang libreng Weblnar ng
Ortograpiyang Pambansa at MasinoP na Pagsulat Para sa mga Editor sa Filipino.
lsasagawa ang isang araw na webinar (8:00)
Klaster Petsa
Luzon Hunyo 23, 2O2l
Visayas Hulyo 6, 2021
Mindanao Hulyo 14,2021

2. Pa-ra sa sabdyang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambalsa at Buwan ng
Kasaysayan, ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan BIg. 20-18 na
nagtatakda ng temang, Kasaysaya-n ng Wika, Wika ng Kasaysayan, Ang mga
Katutubong Wika sa Maka-Fiiipinong Bayanihal Kontra Paldemya na naglalayon
na ilaaa ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayal ng bansa
at mga wika.

3. Pangunahing layunin ng webinar na ito na mabiryan ng pagsasanay arrg mga
guro, kawaai, at tagapaghanda partikuiar ang mga editor ng mga modyul at iba pang
materyal sa pagtuturo para sa pampubliko at pribadong paaralan. Ang iba palg
layrrnin ay ang sumusunod:
a. Mabigran ng kaalaman arrg mga editor sa Filipino hinggil sa mga
tuntuning palg wika partikular ang Ortograpiyalg Pambalsa
para sa estandardisasyon ng pagbaybay, at arrg Alpabetong
Filipino;
b. Matalakay alg kahalagaha,n ng masinop na pagsulat sa Filipino
na maaaring gabay sa pag-eedit tungo sa intelektuwalisasyon ng
wika; at
c. Mapalakas ang ugnayan at network ng mga editor sa Filipino
tungo sa maayos at nagkakaisalg pagtugon sa mga isyrr at
suliraning pangwika at pagpapaunlad ng Filipino.

4. lnaasahan ang pagdalo sa webinar na ito ang mga editor sa Filipino ng mga
modyul at mga kagamitang pampagtuturo sa mga pribado at pampublikong
paaralan.

5. Para sa rehistrasyon at iba pang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan
kay Dt. Mlrlem P. Cabila sa email mpcabila@kwf.gov.ph o selfon
bilang 0966-905-2938.

6. Hinihiling ang maaga at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum
na ito.

DOWNLOAD PDF MEMO HERE

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.